Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2019

rudykon
4790 67ac 500
Reposted fromolbaria olbaria vialubisztosuko lubisztosuko
rudykon
4076 961d
Reposted frommociumpanie mociumpanie viafelicka felicka
rudykon
9392 6664
Reposted fromGalGadot GalGadot
rudykon
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope viazmora zmora

September 13 2019

rudykon
rudykon
Po alkoholu sen jest krótki, urywany. Pewnie przez wyrzuty sumienia i niestrawność. Podrażnioną śluzówkę i odkładający się na potem szacunek do samego siebie.
— Tomasz Organek "Teoria Opanowywania Trwogi"

September 10 2019

rudykon
5422 b879 500
Reposted fromLunarr Lunarr viadefinition-of-sex definition-of-sex

September 09 2019

rudykon
3210 6126 500
3
Reposted fromoelsen oelsen viadivi divi
rudykon
3049 59c0
Reposted fromEtnigos Etnigos viasapnai sapnai
rudykon
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaLuukka Luukka
rudykon
6613 ee40 500
rudykon
5094 d249 500
Poznań
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
rudykon
5653 b505 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaura-lunaris aura-lunaris
rudykon

September 08 2019

rudykon
5137 c785 500
Reposted fromikhakima ikhakima
rudykon
Grand Teton National Park
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viafelicka felicka
rudykon
3140 8cd4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafelicka felicka
rudykon
7818 5d40
Reposted fromGalGadot GalGadot

September 07 2019

rudykon
Boże, użycz mi pogody ducha, abym pogodził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło.
— Stephen King "Miasteczko Salem"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianeddy neddy
rudykon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl