Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2017

rudykon
Pragnąłem ruchu, a nie spokojnie toczącej się egzystencji. Pragnąłem podniety i niebezpieczeństwa, i okazji do poświęcenia się dla miłości. Czułem w sobie nadmiar energii, która nie miała ujścia w naszym spokojnym życiu.
— Lew Tołstoj - Szczęście rodzinne
Reposted frombrzask brzask viafelicka felicka

March 23 2017

3259 562b
Reposted fromKiro Kiro viaSoulwood Soulwood
rudykon
0055 88f9 500
Reposted fromtfu tfu viahash hash
0817 d84f

My future life with you.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagronsaker gronsaker
2702 7e03 500

ayhamjabr:

Towards The Within-2.

surreal mixed media collage art by Ayham Jabr

Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viafelicka felicka

March 18 2017

3948 f3d2
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viaargentum argentum
rudykon
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
rudykon
2431 581f 500
Reposted fromhagis hagis
2624 b90f 500

theewitcher:

The witcher Geralt 💓

Reposted fromnosmile nosmile viacocciuella cocciuella
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viainto-black into-black

March 08 2017

rudykon

February 24 2017

rudykon
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaSTYLTE STYLTE

July 06 2015

rudykon
Here is my second assignment for Computer Illustration. This time we picked from several works of fiction. Since I’m a big fan of the movies, I picked The Lord of the Rings as my subject and focused on the journey aspect.

July 01 2015

rudykon
...nowy przybysz pyta miejscowego: "Jacy są ludzie w tym mieście?", a zagadnięty odpowiada pytaniem:"A jacy byli w poprzednim?". Przybysz mówi: "Złośliwi i nieprzyjemni". Miejscowy kwituje to krótko: "W takim razie i tu na takich trafisz". Następnego dnia kolejny nowy mieszkaniec wchodzi do baru i pyta gości, jacy są ludzie w tym mieście. Miejscowy pyta: "A jacy byli w poprzednim?". Przybysz odpowiada: "Życzliwi i szczodrzy" , na co miejscowy orzeka: "W takim razie i tu na takich trafisz". [...] Przyciągasz to, co masz w sobie. Gdziekolwiek pójdziesz, tam już jesteś.
— Regina Brett
Reposted fromnatatalia13 natatalia13 viastonerr stonerr
rudykon
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viajeannee jeannee
rudykon

June 30 2015

rudykon
9414 9f57
Reposted fromCsengee Csengee viaelentarie elentarie
rudykon
1729 1c63 500
Reposted fromfub fub viajedriq jedriq

June 29 2015

rudykon
1795 2521 500
Reposted fromcontroversial controversial viaasz asz

June 24 2015

rudykon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl